ჩვენ ვეხმარებით ფერმერებს ადვოკატირების, საწარმოო და პროფესიული განვითარების საკითხებში და ვასრულებთ მაკავშირებელი რგოლის ფუნქციას აგრო სექტორის მოთამაშეთა შორის. საკუთარ წევრებს ვთავაზობთ საინფორმაციო ცენტრის მომსახურებას, რაც გულისხმობს სატელეფონო კონსულტაციას, საჭირო ინფორმაციის მიღებას და გავრცელებას.

ადვოკატირება

  • პრობლემის იდენტიფიცირება და მიწოდება დარგის მოთამაშეებისათვის
  • რეკომენდაციების შემუშავება და კომუნიკაცია
  • ფერმერთა ინტერესების დაცვა

შესაძლებლობების განვითარება

  • კონსულტაციები
  • ფერმერთა გაძლიერება და განვითარება სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვით
  • სემინარები და ტრეინინგები
  • კვლევები

შუამავლობა

  • ინფორმაციის მოგროვება და გავრცელება
  • დაინტერესებული მხარეების დაკავშირება